Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Contact: Contactformulier

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) betreffende uw besluit om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet bindend is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Uitsluiting of vroegtijdig verstrijken van het herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalwijze gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk met u overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet nodig is om de staat, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Pakketten die franco worden teruggestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

A

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Ik/wij herroep(en) (*) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)


Besteld op (*)/ontvangen op (*)


Naam van de consument(en)


Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)


Datum
------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.